среда, 06. децембар 2017.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, који је поднела Влада;
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, који је поднела Влада;
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину, који је поднела Влада;
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада;
Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, који је поднела Влада;
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, који је поднела Влада;
Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, који је поднела Влада;
Предлог закона о запосленима у јавним службама, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је поднела Влада;
Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је поднела Влада;
Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, који је поднела Влада;
Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник РС'', бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство и
Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић обавестио је народне посланике да су позвани да присуствују седници сви чланови Владе Републике Србије.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда.

Министар финансија др Душан Вујовић образложио је народним посланицима предложене законе.

Народна скупштина наставља са радом у четвртак, 7. децембра, са почетком у 10 часова.


http://ift.tt/2zTXMJ7


from Милан «Паланка на вези» Милошевић - Google+ Posts
via IFTTT Видети заједницу Вести - News - Новости

Нема коментара:

Постави коментар