недеља, 10. јун 2018.

Побијање прекршајног налога

Побијање прекршајног налога
Лице против кога је издат прекршајни налог, уколико не прихвата своју одговорност, може надлежном суду, у року од осам дана од пријема прекршајног налога, лично или преко поште, да достави потписан прекршајни налог, који под овим условима представља захтев за судско одлучивање о прекршајном налогу. Суд је обавезан да одмах испита достављени прекршајни налог који се побија. Достављањем у суд, побијани прекршајни налог постаје захтев за судско одлучивање.
Терет доказивања обележја прекршаја и прекршајне одговорности, по издатом прекршајном налогу који се побија у судском поступку, је на овлашћеном органу који је издао прекршајни налог.
Пресуду којом се окривљени ослобађа одговорности, суд ће донети ако дело за које се терети издатим прекршајним налогом по пропису није прекршај, ако има околности које искључују прекршајну одговорност окривљеног или ако није доказано да је окривљени учинио прекршај.
Веома је важно да лице против кога је издат прекршајни налог пажљиво прочита налог, а посебно да пажљиво прочита поуке и упозорења која се налазе на полеђини сваког прекршајног налога.
Лице против кога је издат прекршајни налог, уколико не прихвата своју одговорност, може надлежном суду, у року од осам дана од пријема прекршајног налога, лично или преко поште, да достави потписан прекршајни налог, који под овим условима представља захтев за судско одлучивање о прекршајном налогу. То лице, које тражи судску заштиту, стиче својство окривљеног у прекршајном поступку.
Ако окривљени суду доставља прекршајни налог (захтев за судску заштиту) преко поште, може уз потписан прекршајни налог приложити и своју писану одбрану и доставити или предложити доказе.
Лице против кога је издат прекршајни налог, уколико не прихвата своју одговорност, може и на лицу места побијати прекршајни налог, тако што ће већ приликом издавања налога, службеном лицу које издаје налог, изјавити да захтева судско одлучивање о налогу. Службено лице, у том случају, приликом издавања налога, може одредити датум појављивања у суду лицу коме је издат прекршајни налог.
Терет доказивања обележја прекршаја и прекршајне одговорности, по издатом прекршајном налогу који се побија у судском поступку, је на овлашћеном органу који је издао прекршајни налог.
Суд је обавезан да одмах испита достављени прекршајни налог који се побија. Достављањем у суд, побијани прекршајни налог постаје захтев за судско одлучивање.
Суд ће решењем одбацити неблаговремен захтев за судско одлучивање поводом прекршајног налога који је поднет суду после истека рока од осам дана од дана уручења, или ако је лице које побија прекршајни налог суду предало непотписан прекршајни налог. Тада прекршајни налог постаје коначан и извршан и суд ће од лица коме је издат прекршајни налог наплатити целокупан износ изречене новчане казне (члан 176. Закона о прекршајима (даље: Закон)).
Када суд утврди да је побијани прекршајни налог уредан, благовремен и потписан, донеће решење о покретању поступка и обавестиће издаваоца прекршајног налога да је поступак покренут, позваће издаваоца налога да се у року од осам дана изјасни и да о учињеном прекршају пружи суду све доказе којима располаже. Доношењем решења о покретању поступка сматра се да новчана казна из прекршајног налога није изречена.
Лице које побија прекршајни налог, тако што тражи судско одлучивање о налогу, у судском поступку стиче својство окривљеног, па је суд дужан да се стара да незнање или неукост окривљеног не буде на штету његових права. Пре доношења одлуке, окривљеном суд мора дати могућност да се изјасни о чињеницама и доказима који га терете издатим прекршајним налогом и да му да могућност да изнесе све чињенице и доказе који му иду у корист.
Пред судом окривљени може да побија прекршајни налог уз стручну помоћ адвоката.
Терет доказивања учињеног прекршаја и прекршајне одговорности по издатом прекршајном налогу, који се побија у судском поступку, је на издаваоцу прекршајног налога, а окривљени има право да подноси доказе, ставља предлоге и користи сва правна средства предвиђена Законом, док суд оцењује све доказе по свом слободном уверењу.
Пресуду којом се окривљени ослобађа одговорности по побијаном прекршајном налогу, суд ће донети ако дело за које се терети издатим прекршајним налогом по пропису није прекршај, ако има околности које искључују прекршајну одговорност окривљеног или ако није доказано да је окривљени учинио прекршај за који је против њега издат прекршајни налог.
Ако суд утврди постојање прекршаја и одговорност окривљеног који је захтевао судско одлучивање, својом одлуком ће га обавезати да новчану казну из прекршајног налога плати у пуном износу као и да надокнади судске трошкове. Против пресуде и решења прекршајног суда може се изјавити жалба Прекршајном апелационом суду, као редовни правни лек. Такође, могу се користити и ванредни правни лекови, и то захтев за понављање прекршајног поступка и захтев за заштиту законитости.


Pobijanje prekršajnog naloga
Pročitajte korisne i zanimljive tekstove iz naše rubrike 100 pitanja 100 odgovora.


from Милан «Паланка на вези» Милошевић - Google+ Posts
via IFTTT Видети заједницу Вести - News - Новости

Нема коментара:

Постави коментар